นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการของ บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ 14 อาคารอัคนี ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110 ประเทศไทย โทร. 02-1579772 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 น.)

(“บริษัท,” “เรา” หรือ “ของเรา”) ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการรับบริการของเรา ดังนั้น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำขึ้นเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการรักษาความปลอดภัย, การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัท, การรวบรวม ใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายและกฎเกณฑ์ทางการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

https://powerplus-omnichannel.com/ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท,” “เรา” หรือ “ของเรา”) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริการของเราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือข้อมูลทั้งหมดของท่านที่เปิดเผยกับทางเว็บไซต์บริการของเรา เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริการ บริการของเราจึงมีนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล “ข้อมูลส่วนบุคคล”
หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรืออาจจะระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

2. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

2.1. บริการของเราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมา เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือข้อมูลทั้งหมดของท่านที่เปิดเผยกับทางเว็บไซต์บริการของเราเป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

3. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริการของเรารวบรวม จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ เช่น บริการโทรคมนาคม หรือบริการอื่นใด หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การนำเสนอการบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบ

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

4.1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก

ขั้นตอนการใช้บริการดังนี้
– การยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ หรือสมัครใช้บริการต่าง ๆ กับเรา
– การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
– ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ
– การใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีการใช้คุกกี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล

4.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมได้แก่

–  ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
– ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ
– พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ เช่น หมายเลขไอพี (IP address) ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง เว็บไซต์ (Web Page) ที่เข้าเยี่ยมชม หรือเวลาที่เยี่ยมชม
– ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริการของเรา จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

5. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.1. ท่านสามารถขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น Call Record ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด หรือขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามคำสั่งศาล
5.2. ท่านสามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบันได้
5.3. ท่านสามารถขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

6. ช่องทางการติดต่อบริษัท
บริษัท เพาเวอร์ พลัส มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่ 14 อาคารอัคนี ซอยงามวงศ์วาน 2 แยก 3 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110 ประเทศไทย โทร. 02-1579772 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 -18.00 อีเมล์ chanadda@powerplus.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

เว็บไซต์เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานและข้อเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเว็บไซต์จะมีการแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง